หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้าง

point   แผนดำเนินการก่อสร้างงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2555  click

point   รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555 

point   รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างนอกแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555 

point   ขั้นตอนการดำเนินการ

[1] สำรวจหาข้อมูลและประสานงานภาควิชา/หน่วยงาน
[2] ออกแบบและประมาณราคากลาง
[3]
จัดส่งหน่วยพัสดุเพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป หรือ จัดส่งคืนภาควิชา/หน่วยงาน
[4] ควบคุมงาน/สรุปรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง


รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555
ที่ รายการ วงเงิน ขั้นตอนการดำเนินการ รายงาน
ความก้าวหน้า
การก่อสร้าง
1.

  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ (ห้อง ทธ.215) อาคาร 1 ชั้น 2
 

190,000.- บาท   point ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
      (11 ก.พ. 55)
click
2.   รั้วรอบฟาร์มสัตว์ทดลองวิทยาเขตหาดใหญ่
3.   ระบบป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำภายในฟาร์ม
4.   ปรับปรุงระบบประปาและระบบท่อน้ำทิ้งภายในอาคาร 1
 
110,139.71 บาท

  point - ระบบประปา เรียบร้อยแล้ว
      - ระบบน้ำทิ้งชลอไว้

      (15 ต.ค. 55)

click
5.

  ปรับปรุงท่อเมนประปา (ท่อเหล็ก) ในพื้นที่ฟาร์มคณะฯ

125,000.- บาท   point ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
      (15 ต.ค. 55)
click
6.   ปรับปรุงพื้นที่ห้องบรรยาย 164 และ 165 อาคาร 2


517,000.- บาท   point ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
      (30 เม.ย. 55)
click
7.

  ปรับปรุงอาคารโครงการพระราชดำริ

950,000.- บาท
8.

  ปรับปรุงระบบเสียงในห้องบรรยาย
  164 165 และ 260
 อาคาร 2

  141,440.- บาท   point ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
      (21 พ.ค. 55)
click
9.

  ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบัสคณะฯ

250,000.- บาท
10.

  ตีเส้นจราจรพื้นที่คณะทรัพย์ฯ

132,000.- บาท   point ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
      (2 มิ.ย. 55)
click
11.

  ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณโรงเรือนกระจก

450,000.- บาท
12.

  ปรับปรุงห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ (ห้อง 129/1)
  และห้องสำนักงานผู้เกษีณอายุราชการ

400,000.- บาท
13.

  ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์
  อาคาร 1

200,000.- บาท
14.

  ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2

627,000.- บาท
15.

  ปรับปรุงหอส่งน้ำ สถานีวิจัยท่าเชียด

250,000.- บาท
16.

  อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์


9,347,000.- บาท   point ควบคุมงาน/สรุปรายงานผล
      ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
      (11 ก.ค. 55)
click

update
17.

  ปรับปรุงหอพักนักศึกษา สถานีวิจัยเทพา

 309,757.50 บาท   point จัดส่งหน่วยกลุ่มงานสถานีวิจัยฯ
      (20 มิ.ย. 55)
click
18.

  ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร สถานีวิจัยเทพา


  222,796.66 บาท   point จัดส่งหน่วยกลุ่มงานสถานีวิจัยฯ
      (20 มิ.ย. 55)
click
19.

  ปรับปรุงอาคารเรือนกรจกทดลองหลังที่ 1, 2, 3

422,317.79 บาท   point ควบคุมงาน/สรุปรายงานผล
      ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
      (19 เม.ย. 55)
click
รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างนอกแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555
ที่ รายการ วงเงิน ขั้นตอนการ
ดำเนินการ
รายงาน
ความก้าวหน้า
การก่อสร้าง
1.

  ปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณตลาดเกษตร
 

189,390.59 บาท   point ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
      (31 ม.ค. 55)
click
2.

 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสโมสรนักศึกษา
 


105,673.20 บาท   point ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
      (27 เม.ย. 55)
click

Update ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

<< กลับขึ้นด้านบน >>

gohome