หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555

  point  รายการที่ 4  ปรับปรุงระบบประปาและระบบท่อน้ำทิ้งภายในอาคาร 1
ขั้นตอนที่ การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
1

 สำรวจหาข้อมูลและประสานงานภาควิชาฯ

29 พ.ย. 54

2

 ออกแบบและประมาณราคากลาง

8 ธ.ค. 54
3

 จัดส่งหน่วยพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป

30 พ.ค. 55
4

 ควบคุมงาน/สรุปรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง

15 มิ.ย. 55

  
  point  ข้อมูลการจัดจ้าง

  • ใบสั่งจ้างเลขที่ 77/2555 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 55
  • ในวงเงิน 110,139.71.- บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
  • ผู้รับจ้าง : ร้านสุนทรการประปา
  • เข้าทำการปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 55
  • กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 ก.ค. 55


  point  รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้าง

                  ระบบท่อเมนน้ำประปาบริเวณอาคาร 1 (ชั้น 1-4) ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเฉพาะท่อน้ำทิ้ง
                  ชลอไว้ดำเนินการตามแผนในปี 57

 

Update ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555

back