หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555

  point  รายการที่ 5  ปรับปรุงท่อเมนประปา (ท่อเหล็ก) ในพื้นที่ฟาร์มคณะฯ
ขั้นตอนที่ การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
1

 สำรวจหาข้อมูลและประสานงานภาควิชาฯ

29 พ.ย. 54

2

 ออกแบบและประมาณราคากลาง

8 ธ.ค. 54
3

 จัดส่งหน่วยพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป

21 มี.ค. 55
4

 ควบคุมงาน/สรุปรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง

15 มิ.ย. 55

  
  point  ข้อมูลการจัดจ้าง

  • ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/2555 ลงวันที่ 25 พ.ค. 55
  • ในวงเงิน 125,000.- บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
  • ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 
  • รับใบสั่งจ้าง ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 55
  • ขออนุญาตเข้าทำงาน  ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 55
  • กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ก.ค. 55


  point  รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้าง

                 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 18-26 มิ.ย. 55 โดยการเปลี่ยนระบบท่อเมนประปา จากเดิมท่อเหล็กเป็นท่อ พี.บี.
                 ความยาว 230 เมตร ในพื้นที่ฟาร์มจากป้อมยามไปยังข้างโรงปฏิบัติการเนื้อไก่

 

Update ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555

back