หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555

  point  รายการที่ 6 ปรับปรุงพื้นที่ห้องบรรยาย 164 และ 165 อาคาร 2
ขั้นตอนที่ การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
1

 สำรวจหาข้อมูลและประสานงานภาควิชาฯ

9 พ.ย. 54

2

 ออกแบบและประมาณราคากลาง

29 พ.ย. 54
3

 จัดส่งหน่วยพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป

9 ธ.ค.54
4

 ควบคุมงาน/สรุปรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง

2 มี.ค.55

  
  point  ข้อมูลการจัดจ้าง

  • สัญญาจ้างเลขที่ จ1/2555 ลงวันที่ 1 มี.ค. 55
  • ในวงเงิน  517,000.- บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
  • ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิชัยเทรดดิ้ง
  • เข้าทำการปรับปรุง  ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 55
  • กำหนดแล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 30 เม.ย. 55


  point  รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้าง

icon02 ครั้งที่ 1
icon02 ครั้งที่ 2
icon02 ครั้งที่ 3
icon02 ครั้งที่ 4
icon02 ครั้งที่ 5
icon02 ครั้งที่ 6
 
(28 มี.ค. 55)

Update ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2555

back