หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555

  point  รายการที่ 8 ปรับปรุงระบบเสียงในห้องบรรยาย 164 165 และ 260 อาคาร 2

  
  point  รายละเอียดข้อมูล

  • ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายลงทุน ประเภทค่าที่ดินและก่อสร้าง เป็นรายจ่ายลงทุน
   ประเภทค่าครุภัณฑ์ (82,800.- บาท) และเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายค่าวัสดุ
   (58,640.- บาท)
   (ตามหนังสือ มอ 501/1347 ลงวันที่ 17 พ.ค. 55)
  • จัดซื้อครุภัณฑ์ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ 73/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

Update ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

back