หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555

  point  รายการที่ 10 ตีเส้นจราจรพื้นที่คณะทรัพย์ฯ
ขั้นตอนที่ การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
1

 สำรวจหาข้อมูลและประสานงานภาควิชาฯ

24 ก.พ. 55

2

 ออกแบบและประมาณราคากลาง

2 มี.ค. 55
3

 จัดส่งหน่วยพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป

16 มี.ค. 55
4

 ควบคุมงาน/สรุปรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง

3 พ.ค. 55

  
  point  ข้อมูลการจัดจ้าง

  • ใบสั่งจ้างเลขที่ 68/2555 ลงวันที่ 2 พ.ค. 55
  • ในวงเงิน 132,000.- บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
  • ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิชัยเทรดดิ้ง
  • เข้าทำการปรับปรุง  ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 55
  • กำหนดแล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 55


  point  รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้าง

  point::  ::point

Update ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2555

back