หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555

  point  รายการที่ 19  ปรับปรุงอาคารเรือนกรจกทดลอง หลังที่ 1, 2, 3
ขั้นตอนที่ การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
1

 สำรวจหาข้อมูลและประสานงานภาควิชา/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2554

2

 ทบทวนรูปแบบและประมาณราคากลาง

26 ธ.ค. 54
3

 จัดส่งกลุ่มงานสถานีวิจัย และบริการกลาง

29 ธ.ค. 54
4

 ควบคุมงาน/สรุปรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง

7 มี.ค. 55

  
  point  ข้อมูลการจัดจ้าง

  • สัญญาจ้างเลขที่ จ.2/2555 ลงวันที่ 29 ก.พ.55
  • ในวงเงิน 422,317.79 บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน
  • ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปปาร์เฟรช
  • เข้าทำการปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 55
  • กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 พ.ค. 55


  point  รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้าง

icon02 ครั้งที่ 1
icon02 ครั้งที่ 2
icon02 ครั้งที่ 3
icon02 ครั้งที่ 4
icon02 ครั้งที่ 5
icon02 ครั้งที่ 6
(19 เม.ย. 55) 

Update ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2555

back