หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างนอกแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555

  point  รายการที่ 1  ปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณตลาดเกษตร
ขั้นตอนที่ การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
1

 สำรวจหาข้อมูล

28 ต.ค. 54

2

 ออกแบบและประมาณราคากลาง

30 พ.ย. 54
3

 จัดส่งหน่วยพัสดุ

9 ธ.ค.54
4

 ควบคุมงาน/สรุปรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง

9 ม.ค. 55

  
  point  ข้อมูลการจัดจ้าง

  • ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2555 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 54
  • ในวงเงิน 189,390.59 บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
  • ผู้รับจ้าง : ร้านสุนทรการประปา
  • ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 54
  • กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 ม.ค. 55


  point  รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้าง

icon02 ครั้งที่ 1
icon02 ครั้งที่ 2
icon02 ครั้งที่ 3

icon02 ครั้งที่ 4   (31 ม.ค. 55)

point ::    :: point

Update ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2555

back