หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_pr
arch_plan
arch_report
arch_work

ผลงาน/โครงการ


งานก่อสร้างเงินรายได้ ปี 2554
(ตามแผนปฏิบัติการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554)

  1. งานปรับปรุงพื้นที่คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นสำนักงานของคณะฯ                              
             วงเงิน 442,591.- บาท


  2. งานปรับปรุงห้อง 102 ชั้น 1 อาคาร 1 (ลานเรือ)
              วงเงิน 500,000.- บาท


  3. งานปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาซ่อมโครงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ห้องเรียนชั้น 1 อาคาร 1
              วงเงิน 700,000.- บาท

  4. งานปรับปรุงระบบประปาภายใน  อาคาร 1 ชั้น 1-4
              วงเงิน 600,000.- บาท

  5. งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งภายใน  อาคาร 1 ชั้น 1-4
              วงเงิน 400,000.- บาท

  6. งานปรับปรุงห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ(ห้อง129/1) และห้องสำนักงานผู้เกษียณอายุราชการ
              วงเงิน 350,000.- บาท

  7. งานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา  สถานีวิจัยเทพา
              วงเงิน 150,000.- บาท

  8. งานปรับปรุงอาคารโรงอาหาร  สถานีวิจัยเทพา
              วงเงิน 120,000.- บาท

  9. ซ่อมแซมเรือนกระจกทดลองภาคธรณีฯ
              วงเงิน 150,000.- บาท

  10. ปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 3
              วงเงิน 150,000.- บาท

งานก่อสร้างเงินรายได้ ปี 2554
(นอกแผนปฏิบัติการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554)

  1. งานปรับปรุงผิวพื้นอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์  (ชั้น 1,2,3)
               วงเงิน 600,000.- บาท


  2. งานระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 26 ชุด  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
               วงเงิน 700,000 บาท

  3. งานปรับปรุงอาคารเทิดพระเกียรติ
               วงเงิน 273,900.- บาท

  4. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการไมโคร คอมพิวเตอร์ 259 และ ห้อง 259/1
               วงเงิน 250,000.- บาท