head_guard
emptyempty

admincarrepair
guard arch

Main Menu
นโยบาย

structure_button

บุคลากร

plan

แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
guard_area
guard_manual
guard_form
unsafe
build

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.

::จุดสายตรวจ::      :: จุดอาคาร 2::     ::จุดวาริชศาสตร์::     ::จุดตลาดเกษตร::     ::จุดฟาร์ม::

จุดสายตรวจ

 1. เซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาจริง
 2. ตรวจอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ของ รปภ. แต่ละจุดพร้อมใช้งาน
 3. ตรวจเช็คการเบิกและใช้อุปกรณ์ต่างๆ  ต้องเซ็นเบิกและเซ็นคืนทุกครั้ง
 4. ติดรูปถ่ายของ รปภ. ประจำวันที่บอร์ดแต่ละจุดเรียบร้อย
 5. ประสานงานกับหัวหน้า รปภ. มอบหมายงานหรือคำสั่งเพิ่มเติมช่วงระหว่างปฏิบัติหน้าที่
 6. ตรวจดูพื้นที่คณะฯ (ด้านหน้า  ด้านหลัง) พื้นที่ตลาดนัด กรวย ป้ายบอก แผงกั้นให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน
 7. กรณีวันมีตลาดนัด ช่วงเวลา 16.30 – 17.30  น. ให้ไปดูแลการจราจรจุดตลาดนัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 8. เปิดไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่รับผิดชอบ
 9. เมื่อยามจุดอาคาร 2  ออกตรวจครั้งที่ 1 ยามสายตรวจจะต้องอยู่จุดอาคาร 2  แทน
 10. ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ  ตลาดนัด หมูสมุนไพร โรงเก็บรถ  เรือนกระจก อาคารโรงซ่อม อาคารวิจัยฯ
  โรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่  1 พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจตามเวลาจริง
 11. ตรวจความเรียบร้อยของ รปภ. ประจำจุดวาริชฯ  ตลาดนัด ฟาร์ม  อาคาร 2  และเซ็นชื่อลงเวลาตรวจครั้งที่ 1
  ที่จุดนั้นๆ ตามเวลาจริง
 12. เมื่อยามจุดอาคาร 2 ออกตรวจครั้งที่ 2  ยามสายตรวจจะต้องอยู่จุดอาคาร 2 แทน
 13. ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ (ตามข้อ 10)  พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจครั้งที่ 2 ตามเวลาจริง
 14. ออกตรวจความเรียบร้อยของ รปภ. ประจำจุดวาริชฯ  ตลาดนัด ฟาร์ม อาคาร 2 เซ็นชื่อพร้อม ลงเวลาตรวจครั้งที่ 2
  ที่จุดนั้นๆ ตามเวลาจริง
 15. เมื่อยามจุดอาคาร 2 ออกตรวจครั้งที่ 3 ยามสายตรวจจะต้องอยู่จุดอาคาร 2 แทน
 16. ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ (ตามข้อ 10) พร้อมลงเวลาตรวจตู้ครั้งที่ 3 ตามเวลาจริง
 17. ออกตรวจความเรียบร้อย รปภ. ประจำจุดวาริชฯ  ตลาดนัด ฟาร์ม  อาคาร 2 และเซ็นชื่อลงเวลาตรวจครั้งที่ 3
  ที่จุดนั้นๆ ตามเวลาจริง
 18. เมื่อยามจุดอาคาร 2 ออกตรวจครั้งที่ 4  ยามสายตรวจจะต้องอยู่จุดอาคาร 2 แทน
 19. ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ (ตามข้อ 10) ครั้งที่ 4 ปิดไฟฟ้า แสงสว่างตามตารางที่กำหนดพร้อมลงเวลาตู้ตรวจ
  ตามเวลาจริง
 20. ตรวจความเรียบร้อย รปภ.ประจำจุด วาริชฯ ตลาดนัด ฟาร์ม อาคาร 2 และเซ็นชื่อลงเวลาตรวจ ครั้งที่ 4 ที่จุดนั้นๆ
  ตามเวลาจริง
 21. ออกตรวจทุกครั้งหากพบไฟฟ้าเปิดทิ้งไว้และไม่ได้ใช้งาน ตามที่กำหนดในตารางให้ปิดทันที
 22. ออกตรวจทุกครั้งหากพบอุปกรณ์ไฟฟ้า-น้ำประปา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ชำรุดเสียหายให้แก้ไขเบื้องต้นและ
  รายงานแจ้งซ่อมทันที
 23. ออกตรวจทุกครั้งหากพบไฟฟ้า-แอร์-พัดลม-ประตู-หน้าต่างหรืออื่นๆ เปิดทิ้งไว้ให้แก้ไขและเขียนรายงานแจ้ง
 24. ก่อนออกเวรให้ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เบิกนำไปใช้และส่งคืนให้อยู่สภาพปกติ  พร้อมเก็บเข้าที่เรียบร้อย
 25. เซ็นชื่อลงเวลาออกเวรทุกครั้งให้ถูกต้องตามเวลาจริง

<<กลับขึ้นด้านบน>>จุดอาคาร  2

เตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่

 1. เซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาถูกต้อง
 2. ตรวจเช็ค แฟ้ม-กุญแจ-ทีวีวงจรปิด-คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่นๆ อยู่ครบพร้อมใช้งาน
 3. ตรวจเช็คการขอใช้ห้องเรียน เพื่อความรวดเร็วในการเปิด-ปิด
 4. ประสานงานกับหัวหน้า รปภ. หรือสายตรวจมอบหมายงานเพิ่มเติม
 5. ติดรูปถ่ายของ รปภ. แต่ละจุด กรณีไม่มีสายตรวจ

ข้อควรระวังระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 1. เวลา 17.00 น. ปิดประตูทางเข้า - ออก อาคาร 1 - อาคาร 3 ทางเชื่อมอาคาร  2
 2. เปิดไฟฟ้าแสงสว่างภายในและภายนอก  อาคาร 1- 2 -3  ตามที่กำหนด
 3. ออกตรวจดูแลความเรียบร้อย  อาคาร 1 - 2 - 3 พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจครั้งที่ 1
 4. ออกตรวจดูแลความเรียบร้อย  อาคาร 1 - 2 - 3 พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจครั้งที่ 2
 5. ออกตรวจดูแลความเรียบร้อย  อาคาร 1 - 2 - 3 พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจครั้งที่ 3
 6. ออกตรวจดูแลความเรียบร้อย  อาคาร 1 - 2 - 3 ครั้งที่ 4 ปิดไฟฟ้า แสงสว่าง พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจ
 7. กรณีไม่มียามสายตรวจ ให้ตรวจดูแลความเรียบร้อยบริเวณโรงรถคณะ เปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง
  พร้อมตรวจเช็คจำนวนรถ ลงเวลาเซ็นตู้ตรวจ 3 - 4 ครั้ง
 8. กรณีไม่มียามสายตรวจให้ดูแลความเรียบร้อยบริเวณโรงอาหาร เปิด - ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง
 9. ออกตรวจทุกครั้ง หากพบไฟเปิดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานตามที่กำหนด ให้เปิด ให้ปิดทันที
 10. ออกตรวจทุกครั้ง หากพบอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำประปา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ชำรุดเสียหายให้แก้ไขเบื้องต้น
  และรายงานแจ้งซ่อม
 11. ออกตรวจทุกครั้ง หากพบ ไฟฟ้า - แอร์ - พัดลม - ประตู - หน้าต่างภายในอาคาร เปิดทิ้งไว้ให้แก้ไข
  พร้อมรายงาน
 12. ดูแลการจอดรถทุกชนิด ให้จอดในที่กำหนดเท่านั้น
 13. การเบิกกุญแจอาคารต้องให้เซ็นชื่อเบิกทุกครั้ง
 14. ก่อนออกเวร ตรวจเช็ครายงานอุปกรณ์ - กุญแจ ส่งมอบเวรผลัดต่อไปทุกครั้ง
 15. เซ็นชื่อลงเวลาออกเวรทุกครั้งให้ถูกต้อง

<<กลับขึ้นด้านบน>>จุดวาริชศาสตร์

เตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่

 1. เซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาถูกต้อง
 2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ วิทยุ - ไฟฉาย - แฟ้ม และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมใช้งาน
 3. ประสานงานกับหัวหน้า รปภ. หรือสายตรวจ มอบหมายงานเพิ่มเติม
 4. ลงปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคามเวลาที่เข้าเวร

ข้อปฏิบัติระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 1. ตรวจอุปกรณ์ที่โต๊ะ  พัดลม - โทรศัพท์ หรืออื่นๆ เรียบร้อย
 2. ตรวจรับอุปกรณ์พื้นที่ภาควาริชฯ  ทั้งหมดจากหน้าที่ของภาค
 3. กรณีวันที่มีตลาดนัด  หากไม่มียามจุดตลาดนัด ให้ไปช่วยสายตรวจ ดูแลจราจรจุดตลาดนัด
  เวลา 16.30 - 18.00 น.
 4. กรณีไม่มี รปภ. จุดตลาดนัด - ไม่มีสายตรวจให้ไปดูแลพื้นที่ตลาดนัด - หมูสมุนไพร -สวนพันธุ์ไม้ 
  พร้อมเปิด - ปิดไฟฟ้าแสงสว่างตามที่กำหนด  และลงเวลาเซ็นตู้ตรวจ  3 - 4 ครั้ง
 5. เปิดไฟฟ้าแสงสว่างตามอาคารพื้นที่รับผิดชอบตามเหตุที่จำเป็น
 6. ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่รับผิดชอบ  พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจครั้งที่  1
 7. ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่รับผิดชอบ  พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจครั้งที่  2
 8. ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่รับผิดชอบ  พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจครั้งที่  3
 9. ตรวจความเรียบร้อยพื้นที่รับผิดชอบ  ครั้งที่ 4 ปิดไฟฟ้า แสงสว่าง พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจ
 10. ออกตรวจทุกครั้ง หากพบไฟฟ้าเปิดทิ้งไว้  โดยไม่มีเหตุจำเป็น  ให้ปิดทันที
 11. ออกตรวจทุกครั้ง หากพบอุปกรณ์ไฟฟ้า - น้ำประปา  หรืออุปกรณ์อื่นๆ ชำรุดเสียหาย ให้แก้ไขเบื้องต้นและ
  รายงานแจ้งซ่อม
 12. ดูแลประตู-หน้าต่าง หรืออื่นๆ ปิดให้เรียบร้อยและเขียนรายงาน
 13. ก่อนออกเวร ตรวจเช็ค รายงาน อุปกรณ์ต่างๆ ที่โต๊ะ  เก็บเข้าที่ ก่อนส่งมอบเวรทุกครั้ง
 14. เซ็นชื่อลงเวลาออกเวรจุดอาคาร 2 ทุกครั้ง

<<กลับขึ้นด้านบน>>จุดตลาดเกษตรเกษตร

เตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่

 1. เซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาถูกต้อง
 2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ วิทยุ - รายงานถูกต้องพร้อมใช้งาน
 3. ประสานงานกับหัวหน้า รปภ.  หรือสายตรวจมอบหมายงานเพิ่มเติม
 4. ลงปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตามเวลาถูกต้อง

ข้อปฏิบัติระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 1. ตรวจอุปกรณ์  กรวย - ป้ายบอก - แผงเก็บ อยู่ในความพร้อมใช้งาน เมื่อใช้เสร็จจัดเก็บเข้าที่
 2. วันที่มีตลาดนัด  ช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. เพิ่มเรื่องการดูแลจราจร - การจอดรถในที่ห้ามจอด -
  การปล่อยรถไม่ให้ติดขัด เป็นต้น (ช่วงเวลานี้ไม่ควรละทิ้งจุด)
 3. เปิดไฟฟ้า แสงสว่าง พื้นที่รับผิดชอบบริเวณตลาดนัด อาคารหมูสมุนไพร
 4. ตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตลาดนัด อาคารหมูสมุนไพร โรงสูบน้ำ สวนพันธุ์ไม้ พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจเวรครั้งที่ 1
 5. ตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตลาดนัด อาคารหมูสมุนไพร โรงสูบน้ำ สวนพันธุ์ไม้ พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจเวรครั้งที่ 2
 6. ตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตลาดนัด อาคารหมูสมุนไพร โรงสูบน้ำ สวนพันธุ์ไม้ พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจเวรครั้งที่ 3
 7. เมื่อตลาดนัดเลิกให้ปิดไฟฟ้า แสงสว่างเหลือเฉพาะที่กำหนดเท่านั้น
 8. ออกตรวจทุกครั้งหากพบไฟฟ้า แสงสว่าง เปิดทิ้งไว้โดยไม่มีเหตุจำเป็นให้ปิดทันที
 9. ออกตรวจทุกครั้งหากพบอุปกรณ์ไฟฟ้า - ประปา  หรืออุปกรณ์อื่นๆ ชำรุดเสียหาย ให้แก้ไขเบื้องต้นและ
  รายงานแจ้งซ่อม
 10. ออกตรวจทุกครั้งพบประตู - หน้าต่าง  หรืออื่นๆ เปิดทิ้งไว้ให้แก้ไขและเขียนรายงาน
 11. ก่อนออกเวร  ตรวจความเรียบร้อยของรายงาน อุปกรณ์ต่างๆ ที่รับผิดชอบ ส่งมอบเวรผลัดต่อไปทุกครั้ง
 12. เซ็นชื่อลงเวลาออกเวรทุกครั้ง

<<กลับขึ้นด้านบน>>จุดฟาร์ม

เตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่

 1. เซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาถูกต้อง
 2. ตรวจเช็คอุปกรณ์  วิทยุ - รายงาน - แฟ้ม - กุญแจ ถูกต้องพร้อมใช้งาน
 3. ประสานงานกับหัวหน้า รปภ.  หรือสายตรวจมอบหมายงานเพิ่มเติม
 4. ลงปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตามเวลาถูกต้อง

ข้อปฏิบัติระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในป้อม  กุญแจภาค  พัดลม  กุญแจตู้อยู่ครบปกติเรียบร้อย
 2. ตรวจเช็คการเข้า - ออกพื้นที่ฟาร์ม - ภาคพืช - ภาคการจัดการฯ
 3. ตรวจเช็คการเบิกกุญแจ  ต้องให้เซ็นเบิก - คืนทุกครั้ง
 4. กรณีไม่มีสายตรวจให้ดูแลพื้นที่เรือนกระจก - โรงซ่อม - อาคารชีวอินทรีย์ - โรงฆ่าสัตว์ 
  พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจเวร 3 - 4  ครั้ง
 5. เปิดไฟฟ้า แสงสว่าง  พื้นที่อาคารภาคพืช - ภาคการจัดการฯ  - ฟาร์มสัตว์เลี้ยง
 6. ออกตรวจบริเวณพื้นที่รับผิดชอบภาคพืช - ภาคการจัดการฯ - อาคารภาคสัตว์  พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจครั้งที่  1
 7. ออกตรวจบริเวณพื้นที่รับผิดชอบภาคพืช - ภาคการจัดการฯ - อาคารภาคสัตว์  พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจครั้งที่  2
 8. ออกตรวจบริเวณพื้นที่รับผิดชอบภาคพืช - ภาคการจัดการฯ - อาคารภาคสัตว์  พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจครั้งที่  3
 9. ออกตรวจบริเวณพื้นที่รับผิดชอบครั้งที่  4  ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง  ภาคพืช - ภาคการจัดการฯ - ภาคสัตว์ 
  พร้อมลงเวลาเซ็นตู้ตรวจ
 10. ออกตรวจทุกครั้งหากพบไฟฟ้า - แอร์ - พัดลม - ประตู - หน้าต่าง หรืออื่นๆ ภายในอาคารเปิดทิ้งไว้ให้แก้ไข
  และเขียนรายงานทุกครั้ง
 11. ออกตรวจทุกครั้งหากพบอุปกรณ์ไฟฟ้า - ประปา  หรืออุปกรณ์อื่นๆ ชำรุดเสียหาย แก้ไขเบื้องต้นและ
  รายงานแจ้งซ่อม
 12. ก่อนออกเวรตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงาน  อุปกรณ์ต่างๆ ที่รับผิดชอบ ส่งมอบเวรผลัดต่อไปทุกครั้ง
 13. เซ็นชื่อลงเวลาออกเวรจุดอาคาร 2 ทุกครั้ง

<<กลับขึ้นด้านบน>>