ประกวด แข่งขัน สาธิต

ประกวด แข่งขัน สาธิต
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่
11-18สิงหาคม 60 ประกวดภาพถ่ายดิจิตอลบรรยากาศงานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
12 สิงหาคม 2560 ประกวดวาดภาพระดับนักเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษา
..::ผลการประกวดวาดภาพ::..
ห้อง 159, 251,260, 262, 259 อาคาร 2 คณะทรัพย์
13 สิงหาคม 2560
9.00-15.00 น.
ประกวดไก่แจ้ หน้าเวทีกลาง
20 สิงหาคม 2560
09.00-16.00 น.
แข่งขันนกบินอิสระ หน้ากองอานวยการ