ประชุม สัมมนา และฝึกอบรม

วันที่ เรื่อง สถานที่
10 สิงหาคม 2560
09.00-12.00 น.

ฝึกอบรมการคัดแยกขยะเพื่อลดมลพิษและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุร้าย

3305 อาคาร 3

17.30-19.30 น.

เรียนรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร

 
15-16 สิงหาคม60

สัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่อง “ถอดรหัสการทำสวนทุเรียนจากมืออาชีพ”

ห้อง 260 อาคาร 2
ศึกษาดูงาน สวนทุเรียน อ.นบพิตำ
จ.นครศรีธรรมราช

16 สิงหาคม 2560
08.30-16.30 น.

ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาชีพการเกษตรสู่ชุมชน หลักสูตร สวนผักในบ้าน : ปันรัก ปันเงิน ปันสุข

ห้อง 260 อาคาร 2
17-18 สิงหาคม 60 ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 4 ห้อง 260  อาคาร 2
19-20 สิงหาคม 60 การขยายพันธุ์กล้วย และสับปะรดด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 1 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชปลูก ภ.พืชศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจวิถีชวนสวนทุเรียน และ เกษตรเทคโนโลยี ร่วมการฝึกอบรมและสัมมนา..
1) วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 สัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่อง “ถอดรหัสการทำสวนทุเรียนจากมืออาชีพ” จากวิทยากรเกษตรกรมืออาชีพด้านการทำสวนทุเรียน ร่วมกับนักวิชาการ และการศึกษาดูงานสวนทุเรียน รายละเอียด ดังนี้

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สัมมนา ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ รับจำนวน 80 ท่าน ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. (กรณีไม่ประสงค์ศึกษาดูงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายใด)

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ศึกษาดูงานสวนทุเรีน อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช รับจำนวน 40 คน (ค่าเดินทาง-อาหาร ท่านละ 300 บาท)

สมัครได้ที่ โทร. 074 286225 (โทร.ม.อ. 6225) กรณีศึกษาดูงาน โอนเงินเข้าบัญชี กลุ่มงานสถานีวิจัยเลขที่บัญชี 565-405895-0 สมัครจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ฝึกอบรมการขยายพันธุ์กล้วย และสับปะรดด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 1 ณ สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2 ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จุดเด่นเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่้อ คือ สามารถขยายพันธุ์พืชได้ครั้งละปริมาณมากและได้ต้นพืชที่ตรงตามสายพันธุ์

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานเทคนิค ขั้นตอน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปประยุกต์ใช้ในระดับสูงต่อไป และ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

ค่าลงทะเบียน
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป คนละ 1,500 บาท
นักศึกษา ม.อ. นักเรียน นักศึกษา สถาบันอื่น คนละ 2,500.- บาท
โทร.สมัครและสอบถามได้ที่ 074 286047 หรือ 074 286153
ใบสมัครและรายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://www.natres.psu.ac.th/FNR/anrb-coe

โดยส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านบัญชีในนามของ นายสมปอง เตชะโต และนายธีระ เอกสมทราเมษฐ์ เลขที่บัญชี 565-463341-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่อยู่ สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

กรุณาแนบมาพร้อมกับ ใบสมัคร และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม สมัครจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560