นิทรรศการ

ลำดับ

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

1.      อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร : “เกษตรยุคใหม่ตามรอยพ่อ” ม.อ. ๕๐ ปี ฝ่ายนิทรรศการ งานเกษตรภาคใต้ *
2.      อุทยานสวนเกษตร พืชไร่-พืชสวน ฝ่ายนิทรรศการ งานเกษตรภาคใต้ *
3.      กล้วยไม้ ฝ่ายนิทรรศการ งานเกษตรภาคใต้ *
4.      เมล่อนในโรงเรือนระบบ Precision Agriculture ฝ่ายนิทรรศการ*/ร่วมกับบริษัทE-POWER SERVICE
5.      การเพาะเลี้ยงผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพืชศาสตร์*
6.      สมุนไพรจากการผลิตสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพืชศาสตร์*
7.      กาแฟโรบัสต้า หน่วยวิจัย*
8.      การเพาะเห็ดหลินจือแดงในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ และการผลิตเห็ดถั่งเช่าเชิงพาณิชย์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช*
9.      สวนผักคนเมือง “ความมั่นคงทางอาหารตามรอยพ่อ” ภาควิชาพัฒนาการเกษตร*
10.   ฟาร์มของพ่อ ภาควิชาสัตวศาสตร์*
11.   การผสมเทียมและการสาธิตการรีดน้ำเชื้อไก่ ภาควิชาสัตวศาสตร์*
12.   Aquatic Park 2017
 • Zero Waste Aquaculture & Cichlid Aquarium
 • Tilapia Aquaculture
 • ปลานิลพระราชทาน ในหลวง ร. 9 – ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
 • วาริช ...... วิชาการ
 • ภาควิชาวาริชศาสตร์*
  13.   การเลี้ยงผึ้งพันธุ์เชิงพาณิชย์ในระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยเทพา*
  14.   ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตร สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง*
  15.   การส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.๑ กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง*
  16.   Hydroponic หน่วยเรือนกระจกทดลอง กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ *
  17.   เกษตรธรรมชาติ หน่วยเรือนกระจกทดลอง กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ* ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน – คำนึง นวลมณีย์
  18.   เกษตรกรรมตามรอยพ่อ ภูมิคุ้มกันชีวิตที่มั่นคง สถานีวิจัยท่าเชียด*
  19.   คลีนิกเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน*
  20.   เกษตรกรไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้*
  21.   เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรมั่งคั่ง เกษตรกรรมยั่งยืน กลุ่มงานบริการวิชาการ*
  22.   เกษตรแค่ Click กลุ่มงานบริการวิชาการ*
  23.   ตลาดเกษตร ม.อ. “เกษตรยุคใหม่ตามรอยพ่อ” กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการและเครือข่ายเกษตรกร*
  24.   คัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ม.อ. 5 วิทยาเขต
  25.   ปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจยั่งยืน ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
  26.   การจัดการสวนป่าตามหลักการของ FSC บริษัทพาเนลพลัส
  27.   สถาบันฮาลาล ม.อ.หาดใหญ่ สถาบันฮาลาล ม.อ.
  28.   สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์สงขลา
  29.   คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. คลินิกเทคโนโลยี ม.อ.
  30.   สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  31.   การเลี้ยงผึ้ง : อาชีพเสริมรายได้ของเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
  32.   การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย จ.สงขลา
  33.   Dosatron Dosing Pump บริษัท เคลียร์วอเตอร์ บางกอก จำกัด
  34.   นักคิด ประดิษฐ์ อากาศ  บริษัท Tasaki
  * คณะทรัพยากรธรรมชาติ


  การแสดงพรรณไม้เมืองหนาวและประติมากรรมทรายขาว
  ครั้งแรกในงานเกษตร ม.อ. พบกับพรรณไม้เมืองหนาวและประติมากรรมทรายขาว จัดแสดงในโดมปรับอากาศ มาชมดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดบานสะพรั่งในสวนดอกไม้ และสัมผัสความงดงามของประติมากรรมทรายขาวของเรื่องราวในวรรณคดีไทยที่แสดงถึงศิลปะลวดลายอันวิจิตรอ่อนช้อยงดงาม

  แปลงสาธิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย
 • การปลูกพืชร่วมในสวนปาล์มน้ามันขนาดเล็ก
 • การเลี้ยงแพะ
 • การเลี้ยงปลาบึกสยามในดระชังบก
 • การปลูกพืชผักสวนครัว
 • การเพาะเห็ดถุงเศรษฐกิจและสาธิตวิธการทาก้อนเชื้อเ3ห็ด
 • การกาจัดศัตรูพืชโดยใช้วิธีชีววิธี
 • เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรมั่งคั่ง เกษตรกรรมยั่งยืน
 • การจัดการสวนปาล์มแบบครบวงจร
 • ปาล์มน้ามันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1