วัตถุประสงค์

        ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงานอื่นๆ ในภาคใต้  จะจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ณ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ระหว่างวันที่ 11-20  สิงหาคม 2560 หัวข้องาน “เกษตรยุคใหม่ตามรอยพ่อ” ม.อ. ๕๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ผลงานทางวิชาการ  ทางด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช  การประมง   การเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 14 จังหวัดภาคใต้    สนับสนุนกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมไทยทางด้านภูมิปัญญาเกษตร  สนับสนุนกิจกรรมและบทบาทขององค์กรเกษตร ตลอดจนจัดตลาดสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยงานราชการและเอกชน