บริการ

บริการสู่ชุมชน
แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
อุทยานสวนเกษตร พืชไร่-พืชสวน
ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน
ปันความรู้จากร้านค้าโซนต้นไม้ (16.00 น. เป็นต้นไป บริเวณโดมตลาดเกษตร ม.อ. ทุกวัน)
ธารน้ำใจจาก ม.อ.สู่ชนบท
ให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพเบื้องต้น

จำหน่าย/แสดง
สินค้าเกษตร  ผ้าพื้นเมือง สินค้า OTOP
เครื่องจักรกลเกษตร อุตสาหกรรม
สัตว์เลี้ยง สินค้าแปรรูป
อาหาร 4 ภาค

การแสดงศิลปวัฒนธรรม
การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และนักแสดงรับเชิญ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในงานเกษตรภาคใต้
กองอำนวยการ งานเกษตรภาคใต้  074 28 6015
หน่วยรักษาความปลอดภัย งานเกษตรภาคใต้  074 28 6063 ,  074 28 6189
ศูนย์รักษาความปลอดภัย ม.อ. 074 28 2190 , 074 28 2191 , 074 55 8863 
E-mail : agrifair.fnr@gmail.com