หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2550

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2550
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่างเดือน มิถุนายน 2550 - กันยายน 2550

ทดสอบพื้นฐาน
หลักสูตรทดสอบพื้นฐาน * ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
  MS Word 2003
   20, 25 มิ.ย. 2550
09.00-10.00 น. 10.30-11.30 น. 13.30-14.30 น. 15.00-16.00 น.
  MS PowerPoint 2003
   21, 26 มิ.ย. 2550
09.00-10.00 น. 10.30-11.30 น. 13.30-14.30 น. 15.00-16.00 น.
  MS Excel 2003
   22, 27 มิ.ย. 2550
14.00-15.00 น. 15.30-16.30 น. 17.00-18.00 น. -
หมายเหตุ
  * เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สนใจทดสอบเพื่อสมัครสมาชิกคอมพิวเตอร์
- จัดทดสอบพื้นฐาน ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 3 ทธ. 259 ชั้น 2 อาคาร 2

สรุปผลการทดสอบพื้นฐาน
ภาควิชา จำนวนนักศึกษา (คน)
ปี 4
ทั้งหมด
Word PowerPoint Excel
เข้าสอบ ผ่าน %เข้าสอบ %ผ่าน เข้าสอบ ผ่าน %เข้าสอบ %ผ่าน เข้าสอบ ผ่าน %เข้าสอบ %ผ่าน
พืชศาสตร์ 65 17 14 26.15 82.35 16 16 24.62 100.00 12 4 18.46 33.33
พัฒนาการเกษตร 50 25 20 50.00 80.00 25 18 50.00 72.00 25 8 50.00 32.00
การจัดการศัตรูพืช 30 1 1 3.33 100.00 1 1 3.33 100.00 1 0 3.33 0.00
ธรณีศาสตร์ 49 14 10 28.57 71.43 7 6 14.29 85.71 3 2 6.12 66.67
วาริชศาสตร์ 44 2 2 4.55 100.00 2 2 4.55 100.00 2 2 4.55 100.00
สัตวศาสตร์ 63 2 2 3.17 100.00 2 2 3.17 100.00 1 1 1.59 100.00
รวม 301 61 49 20.27 80.33 53 45 17.61 84.91 44 17 14.62 38.64
หมายเหตุ  นักศึกษาบางรายเข้ารับการทดสอบที่ศูนย์คอมพิวเตอร์โดยตรง โดยไม่ผ่านคณะฯอบรม
หลักสูตรอบรม * ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ วัน
หลักสูตร MS Word 2003
     รุ่นที่ 2/2550   27 - 29 มิ.ย. 2550
พ. , พฤ., ศ.
หลักสูตร MS PowerPoint 2003
     รุ่นที่ 3/2550   30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2550
ส., อา.
หลักสูตร MS Excel 2003
     รุ่นที่ 2/2550   4 - 6 ก.ค. 2550
พ. , พฤ., ศ.
หมายเหตุ
  * เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ทดสอบวัดผลพื้นฐานคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน
- จัดฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 4 ทธ. 159 อาคาร 2 ชั้น 1 วันพุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.
- จัดฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 4 ทธ. 159 อาคาร 2 ชั้น 1 วันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 17.00-21.00 น.


ทดสอบ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 200
หลักสูตรทดสอบ ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
  MS Word 2003
   11-13 ก.ค. 2550
09.00-10.00 น. 10.30-11.30 น. 13.30-14.30 น. 15.00-16.00 น.
  MS PowerPoint 2003
   6-8 ส.ค. 2550
09.00-10.00 น. 10.30-11.30 น. 13.30-14.30 น. 15.00-16.00 น.
  MS Excel 2003
   9-10 , 14 ส.ค. 2550
09.00-10.00 น. 10.30-11.30 น. 13.30-14.30 น. 15.00-16.00 น.
  15-17 ส.ค. 2550 ช่วง ม.อ. วิชาการ หลักสูตร 3 โปรแกรม "MS Word 2003 , MS PowerPoint 2003 , MS Excel 2003"
หมายเหตุ
     นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมเงินมัดจำคนละ 50 บาท ณ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้อง 256 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
     และจะคืนเงินให้เมื่อนักศึกษาเข้าทดสอบแล้วเสร็จ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

สรุปผลการทดสอบปฎิบัติหลักสูตร Microsoft Office Word XP
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์


ภาควิชา ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
Word (11-13 ก.ค.50)
เข้าสอบ* ไม่เข้าสอบ* ผ่าน %ผ่าน ไม่ผ่าน %ไม่ผ่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต
การจัดการศัตรูพืช 5 1 0 0 0 4 0 80.00 0 0 0 1 0 20.00
ธรณีศาสตร์ 16 0 0 0 0 7 0 43.75 0 0 0 9 0 56.25
พัฒนาการเกษตร 11 3 0 0 0 7 0 63.44 0 0 0 4 0 36.36
พืชศาสตร์ 45 2 0 0 0 14 0 31.11 0 0 3 28 0 68.89
วาริชศาสตร์ 29 0 0 0 0 14 1 51.72 0 0 0 14 0 48.28
สัตวศาสตร์ 10 1 0 0 1 3 0 40.00 0 0 2 4 0 60.00
รวม 116 7 0 0 1 49 1 43.97 0 0 5 60 0 56.03
หมายเหตุ   * สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติที่สนใจทุกชั้นปี

สรุปผลการทดสอบปฎิบัติหลักสูตร Microsoft Office Excel
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์


ภาควิชา ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
Excel
เข้าสอบ* ไม่เข้าสอบ* ผ่าน %ผ่าน ไม่ผ่าน %ไม่ผ่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต
การจัดการศัตรูพืช 4 1 0 0 0 1 0 25.00 0 0 0 3 0 75.00
ธรณีศาสตร์ 4 9 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 4 0 100.00
พัฒนาการเกษตร 6 7 0 0 0 2 0 33.33 0 0 0 4 0 66.67
พืชศาสตร์ 30 13 0 0 0 9 0 30.00 0 0 0 21 0 70.00
วาริชศาสตร์ 27 4 0 0 0 9 0 33.33 0 0 0 18 0 66.67
สัตวศาสตร์ 1 9 0 0 1 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0.00
รวม 72 43 0 0 1 21 0 30.56 0 0 0 50 0 69.44
หมายเหตุ   * สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติที่สนใจทุกชั้นปี

สรุปผลการทดสอบปฎิบัติหลักสูตร Microsoft Office PowerPoint
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์


ภาควิชา ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
PowerPoint
เข้าสอบ* ไม่เข้าสอบ* ผ่าน %ผ่าน ไม่ผ่าน %ไม่ผ่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต
การจัดการศัตรูพืช 5 0 0 0 0 4 0 80.00 0 0 0 1 0 20.00
ธรณีศาสตร์ 6 7 0 0 0 2 0 33.33 0 0 0 4 0 66.67
พัฒนาการเกษตร 9 5 0 0 0 7 0 77.78 0 0 0 2 0 22.22
พืชศาสตร์ 30 9 0 0 0 17 0 56.67 0 0 0 13 0 43.33
วาริชศาสตร์ 33 3 0 0 0 13 0 39.39 0 0 0 20 0 60.61
สัตวศาสตร์ 5 6 0 0 2 2 0 80.00 0 0 1 0 0 20.00
รวม 88 30 0 0 2 45 0 53.41 0 0 1 40 0 46.59
หมายเหตุ   * สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติที่สนใจทุกชั้นปีจัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th