หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2554
ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2003” 1 3 กรกฎาคม 2554 13.00-16.30 น. ทธ.159
2 4 กรกฎาคม 2554 17.00-20.00 น. ทธ.159
3 9 กรกฎาคม 2554 08.30-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2003” 1 10 กรกฎาคม 2554 08.30-12.00 น. ทธ.159
2 10 กรกฎาคม 2554 13.00-16.30 น. ทธ.159
3 14 กรกฎาคม 2554 17.00-20.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2003 ” 1 17 กรกฎาคม 2554 08.30-12.00 น. ทธ.159
2 17 กรกฎาคม 2554 13.00-16.30 น. ทธ.159
3 19 กรกฎาคม 2554 17.00-20.00 น. ทธ.159

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครที่ได้หน่วยทะเบียนฯ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2/2553

หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2003” 1 20 มกราคม 2554 17.00-20.30 น. ทธ.159
2 21 มกราคม 2554 17.00-20.30 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2003” 1 22 มกราคม 2554 08.30-12.00 น. ทธ.159
2 22 มกราคม 2554 13.00-16.30 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2003 ” 1 23 มกราคม 2554 08.30-12.00 น. ทธ.159
2 23 มกราคม 2554 13.00-16.30 น. ทธ.159
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th