หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทธ.159 และ ทธ.158 อาคาร 2 ชั้น 1
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2016” 1 20 มกราคม 2561 09.00-12.00 น.
2 27 มกราคม 2561
3 3 กุมภาพันธ์ 2561
4 10 กุมภาพันธ์ 2561
5 17 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2016 ” 1 20 มกราคม 2561 13.00-16.00 น.
2 27 มกราคม 2561
3 3 กุมภาพันธ์ 2561
4 10 กุมภาพันธ์ 2561
5 17 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2016” 1 21 มกราคม 2561 09.00-16.00 น.
2 28 มกราคม 2561
3 4 กุมภาพันธ์ 2561
4 11 กุมภาพันธ์ 2561
5 18 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครผ่านเว็บไซต์ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทธ.159 และ ทธ.158 อาคาร 2 ชั้น 1
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2016” 1 4 พฤศจิกายน 2560 09.00-12.00 น.
2 11 พฤศจิกายน 2560
3 18 พฤศจิกายน 2560
4 25 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2016 ” 1 4 พฤศจิกายน 2560 13.00-16.00 น.
2 11 พฤศจิกายน 2560
3 18 พฤศจิกายน 2560
4 25 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2016” 1 5 พฤศจิกายน 2560

09.00-12.00 น.

2 12 พฤศจิกายน 2560
3 19 พฤศจิกายน 2560
4 26 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครผ่านเว็บไซต์

จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th