หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557
ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2010” 1 18 มกราคม 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 25 มกราคม 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 1 กุมภาพันธ์ 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 8 กุมภาพันธ์ 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2010” 1 18 มกราคม 2557 13.00-16.00 น. ทธ.159
2 25 มกราคม 2557 13.00-16.00 น. ทธ.159
3 1 กุมภาพันธ์ 2557 13.00-16.00 น. ทธ.159
4 8 กุมภาพันธ์ 2557 13.00-16.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2010 ” 1 19 มกราคม 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 26 มกราคม 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 2 กุมภาพันธ์ 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 9 กุมภาพันธ์ 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Applications ที่จำเป็น”
โดย : อ.อานนท์ อุปบัลลังก์ ภาควิชาวาริชศาสตร์
(ลงทะเบียน ณ วันที่อบรม ไม่ต้องสมัครล่วงหน้า)
1 26 มกราคม 2557 13.00-16.00 น. ทธ.259

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครที่ได้หน่วยทะเบียนฯ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th