หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
หลักสูตร วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “การใช้ Windows 10 และ Microsoft Office 2016 เบื้องต้น” 13-14 มิถุนายน 2560 09.00-12.00 น. ทธ.259
หลักสูตร “ตกแต่งรูปและสร้างโลโก้อย่างง่าย” 20-21 มิถุนายน 2560 09.00-12.00 น. ทธ.259
รับจำนวนรุ่นละ 35 คน


ผลการสอบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557-2559
สรุปภาพรวมจำนวนนักศึกษาวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ที่เข้ารับการฝึกทักษะอบรมคอมพิวเตอร์และเข้ารับการทดสอบ
สรุปผลการประเมินการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 1-6 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายชื่อนักศึกษาอบรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 1-6 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2016” 1 28 มกราคม 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 4 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 11 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 18 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
5 25 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
6 4 มีนาคม 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel2016” 1 28 มกราคม 2560 13.00-16.00 น. ทธ.159
2 4 กุมภาพันธ์ 2560 13.00-16.00 น. ทธ.159
3 11 กุมภาพันธ์ 2560 13.00-16.00 น. ทธ.159
4 18 กุมภาพันธ์ 2560 13.00-16.00 น. ทธ.159
5 25 กุมภาพันธ์ 2560 13.00-16.00 น. ทธ.159
6 4 มีนาคม 2560 13.00-16.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2016 ” 1 29 มกราคม 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 5 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 12 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 19 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
5 26 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159
6 5 มีนาคม 2560 09.00-12.00 น. ทธ.159

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครผ่านเว็บไชต์ผลการสอบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557-2559
สรุปภาพรวมจำนวนนักศึกษาวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ที่เข้ารับการฝึกทักษะอบรมคอมพิวเตอร์และเข้ารับการทดสอบ
สรุปผลการประเมินการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา รุ่น 1-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2559
รายชื่อนักศึกษาอบรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 1-6 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2016” 1 22 ตุลาคม 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 29 ตุลาคม 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 5 พฤศจิกายน 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 12 พฤศจิกายน 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
5 19 พฤศจิกายน 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2016 ” 1 22 ตุลาคม 2559 13.00-16.00 น. ทธ.159
2 29 ตุลาคม 2559 13.00-16.00 น. ทธ.159
3 5 พฤศจิกายน 2559 13.00-16.00 น. ทธ.159
4 12 พฤศจิกายน 2559 13.00-16.00 น. ทธ.159
5 19 พฤศจิกายน 2559 13.00-16.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2016” 1 23 ตุลาคม 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 30 ตุลาคม 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 6 พฤศจิกายน 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 13 พฤศจิกายน 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
5 20 พฤศจิกายน 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครผ่านเว็บไซต์

จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th