หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2555
ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2010” 1 4 กรกฎาคม 2555 17.00-20.00 น. ทธ.159
2 5 กรกฎาคม 2555 17.00-20.00 น. ทธ.159
3 6 กรกฎาคม 2555 17.00-20.00 น. ทธ.159
4 7 กรกฎาคม 2555 09.00-12.00 น. ทธ.159
5 14 กรกฎาคม 2555 09.00-12.00 น. ทธ.159
6 21 กรกฎาคม 2555 09.00-12.00 น. ทธ.159
7 25 สิงหาคม 2555 09.00-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2010 ” 1 11 กรกฎาคม 2555 17.00-20.00 น. ทธ.159
2 12 กรกฎาคม 2555 17.00-20.00 น. ทธ.159
3 13 กรกฎาคม 2555 17.00-20.00 น. ทธ.159
4 8 กรกฎาคม 2555 09.00-12.00 น. ทธ.159
5 15 กรกฎาคม 2555 09.00-12.00 น. ทธ.159
6 22 กรกฎาคม 2555 09.00-12.00 น. ทธ.159
7 26 สิงหาคม 2555 09.00-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2010” 1 18 กรกฎาคม 2555 17.00-20.00 น. ทธ.159
2 19 กรกฎาคม 2555 17.00-20.00 น. ทธ.159
3 20 กรกฎาคม 2555 17.00-20.00 น. ทธ.159
4 7 กรกฎาคม 2555 13.00-16.00 น. ทธ.159
5 14 กรกฎาคม 2555 13.00-16.00 น. ทธ.159
6 21 กรกฎาคม 2555 13.00-16.00 น. ทธ.159
7 25 สิงหาคม 2555 13.00-16.00 น. ทธ.159

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครที่ได้หน่วยทะเบียนฯ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2003” 1 21 พฤศจิกายน 2554 17.00-20.00 น. ทธ.159
2 22 พฤศจิกายน 2554 17.00-20.00 น. ทธ.159
3 23 พฤศจิกายน 2554 17.00-20.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2003” 1 28 พฤศจิกายน 2554 17.00-20.00 น. ทธ.159
2 29 พฤศจิกายน 2554 17.00-20.00 น. ทธ.159
3 30 พฤศจิกายน 2554 17.00-20.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2003 ” 1 7 ธันวาคม 2554 17.00-20.00 น. ทธ.159
2 8 ธันวาคม 2554 17.00-20.00 น. ทธ.159
3 9 ธันวาคม 2554 17.00-20.00 น. ทธ.159

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครที่ได้หน่วยทะเบียนฯ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th