หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2552

ปีการศึกษา 2552
สรุปผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม Microsoft Office วิชาสัมมนา ภาคการศึกษา 1/2552
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552 (รวมทดสอบซ่อมทั้งหมด)

ภาควิชา จำนวน นศ. ที่
ลงทะเบียน
จำนวน
นศ.
มาสอบ
%เฉลี่ย นศ. สอบผ่าน Word Excel PowerPoint
ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์
ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ
การจัดการศัตรูพืช 15 15 100% 15 0 0 100% 0% 0% 15 0 0 100% 0% 0% 15 0 0 100% 0% 0%
ธรณีศาสตร์ 16 16 88% 14 2 0 88% 13% 0% 14 2 0 88% 13% 0% 14 2 0 88% 13% 0%
พัฒนาการเกษตร 22 19 85% 19 0 3 86% 0% 14% 18 1 3 82% 5% 14% 19 0 3 86% 0% 14%
พืชศาสตร์ 21 20 95% 20 0 1 95% 0% 5% 20 0 1 95% 0% 5% 20 0 1 95% 0% 5%
วาริชศาสตร์ 19 18 89% 18 0 1 95% 0% 5% 17 0 2 89% 0% 11% 16 0 3 84% 0% 16%
สัตวศาสตร์ 35 29 82% 29 0 6 83% 0% 17% 28 0 7 80% 0% 20% 29 0 6 83% 0% 17%
รวม 128 117 89% 115 2 11 90% 2% 9% 112 3 13 88% 2% 10% 113 2 13 88% 2% 10%
เกณฑ์การสอบผ่าน หมายถึง ผ่านการทดสอบของศูนย์คอมพิวเตอร์หรือของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552(รวมทดสอบซ่อมทั้งหมด)ปีการศึกษา 2551
สรุปผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม Microsoft Office วิชาสัมมนา ภาคการศึกษา 2/2551
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2552 (รวมทดสอบซ่อมทั้งหมด)
ภาควิชา จำนวน นศ. ที่
ลงทะเบียน
จำนวน
นศ.
มาสอบ
%เฉลี่ย นศ. สอบผ่าน Word Excel PowerPoint
ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์
ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ
การจัดการศัตรูพืช 35 35 96% 35 0 0 100% 0% 0% 33 2 0 94% 6% 0% 33 2 0 94% 6% 0%
ธรณีศาสตร์ 23 23 97% 23 0 0 100% 0% 0% 21 2 0 91% 9% 0% 23 3 0 100% 0% 0%
พัฒนาการเกษตร 23 23 97% 23 0 0 100% 0% 0% 21 2 0 91% 9% 0% 23 0 0 100% 0% 0%
พืชศาสตร์ 42 42 98% 41 1 0 98% 2% 0% 41 1 0 98% 2% 0% 42 0 0 100% 0% 0%
วาริชศาสตร์ 26 25 96% 25 0 1 96% 0% 4% 25 0 1 96% 0% 4% 25 0 1 96% 0% 4%
สัตวศาสตร์ 43 42 81% 38 4 1 88% 9% 2% 38 4 1 88% 9% 2% 42 0 1 98% 0% 2%
รวม 192 190 96% 185 5 2 96% 3% 1% 179 11 2 93% 6% 1% 188 2 2 98% 1% 1%
คะแนนเต็ม 100 คะแนน : คะแนนสอบตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2552(รวมทดสอบซ่อมทั้งหมด)

ปีการศึกษา 2551
สรุปผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม Microsoft Office วิชาสัมมนา ภาคการศึกษา 2/2551
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2552 (รวมทดสอบซ่อมทั้งหมด)

ภาควิชา จำนวน นศ. ที่
ลงทะเบียน
จำนวน
นศ.
มาสอบ
%เฉลี่ย นศ. สอบผ่าน Word Excel PowerPoint
ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์
ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ
การจัดการศัตรูพืช 35 35 85% 35 0 0 100% 0% 0% 20 15 0 57% 43% 0% 32 3 0 91% 9% 0%
ธรณีศาสตร์ 23 21 65% 21 0 2 91% 0% 9% 6 15 2 26% 65% 9% 18 3 2 78% 13% 9%
พัฒนาการเกษตร 23 23 87% 22 1 0 96% 4% 0% 16 7 0 70% 30% 0% 22 1 0 96% 4% 0%
พืชศาสตร์ 42 42 85% 41 1 0 98% 2% 0% 26 16 0 62% 38% 0% 40 2 0 95% 5% 0%
วาริชศาสตร์ 26 25 92% 25 0 1 96% 0% 4% 23 2 1 88% 8% 4% 24 1 1 92% 4% 4%
สัตวศาสตร์ 43 42 82% 36 6 1 84% 14% 2% 31 11 1 72% 26% 2% 39 3 1 91% 7% 2%
รวม 192 188 83% 180 8 4 94% 4% 2% 122 66 4 64% 34% 2% 175 13 4 91% 7% 2%
คะแนนเต็ม 100 คะแนน : คะแนนสอบตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2552(รวมทดสอบซ่อมทั้งหมด)

เปิดทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 17-21 พ.ย.2551 เวลา 08.30-20.00 น.
(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา ในภาคการศึกษาที่ 2/2551)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 ชั้น 2
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th