หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2551

สรุปผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม Microsoft Office วิชาสัมมนา
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 (รวมทดสอบซ่อมทั้งหมด)

ภาควิชา จำนวน นศ. ที่ลงทะเบียน Word Excel PowerPoint
ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์
ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ
การจัดการศัตรูพืช 23 22 0 1 96% 0% 4% 21 1 1 91% 4% 4% 22 0 1 96% 0% 4%
ธรณีศาสตร์ 27 22 1 4 81% 4% 15% 13 10 4 48% 37% 15% 21 2 4 78% 7% 15%
พัฒนาการเกษตร 12 12 0 0 100% 0% 0% 12 0 0 100% 0% 0% 12 0 0 100% 0% 0%
พืชศาสตร์ 26 26 0 0 100% 0% 0% 26 0 0 100% 0% 0% 25 1 0 96% 4% 0%
วาริชศาสตร์ 30 27 0 3 90% 0% 10% 25 2 3 83% 7% 10% 27 0 3 90% 0% 10%
สัตวศาสตร์ 18 18 0 0 100% 0% 0% 14 4 0 78% 22% 0% 18 0 0 100% 0% 0%
รวม 136 127 1 8 93% 1% 6% 111 17 8 82% 13% 6% 125 3 8 92% 2% 6%
คะแนนเต็ม 100 คะแนน : คะแนนสอบตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551(รวมทดสอบซ่อมทั้งหมด)

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่างเดือน มิถุนายน 2551 - สิงหาคม 2551

เปิดทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 23-30 มิ.ย.2551 เวลา 08.30-20.00 น.
(เฉพาะนักศึกษาใหม่ชั้นปี 1 ที่ยังไม่ได้ทดสอบ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 7 มิ.ย.2551
และปี 4 วิชาสัมมนา)

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 ชั้น 1
อบรม สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปี 4 วิชาสัมมนา
หลักสูตรอบรม * ระยะเวลาดำเนินการ (แผน) ระยะเวลาดำเนินการ (ผล)
วันที่ วัน วันที่อบรมจริง
หลักสูตร MS PowerPoint 2003
     รุ่นที่ 3/2551   14 - 16 ก.ค. 2551
จ., อ., พ. -
หลักสูตร MS Excel 2003
     รุ่นที่ 3/2551   4 - 6 ส.ค. 2551
จ., อ., พ. -
หลักสูตร MS Word 2003
     รุ่นที่ 3/2551   27 - 29 ส.ค. 2551
พ., พฤ., ศ. -

เงื่อนไขในการเข้ารับการฝึกอบรม
- นักศึกษาปี 4 วิชาสัมมนา (ทดสอบเก็บคะแนนทั้ง 3 โปรแกรม)
   ทั้งนี้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบเก็บคะแนนเท่านั้น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(ไม่เก็บเงินมัดจำ)
-  สำหรับการเข้าฝึกอบรม รับเฉพาะนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปี 4 วิชาสัมมนา ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
- แจ้งลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมเงินมัดจำ 50 บาท ณ สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 2
- คืนเงินมัดจำหลังจากอบรมจนครบทุกหลักสูตรที่มีการแจ้งลงทะเบียนไว้ กรณีที่แจ้งลงชื่อไว้แล้วไม่มาเข้ารับการอบรม จะไม่คืนเงินมัดจำ
- ฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 4 ทธ. 159 อาคาร 2 ชั้น 1 เวลา 17.00-20.00 น.
- รับจำนวนจำกัด รับรุ่นละ 35 คน สำรอง 3 คน

สรุปผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม Microsoft Office วิชาสัมมนา
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2551

ภาควิชา จำนวน นศ. ที่ลงทะเบียน Word Excel PowerPoint
ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์
ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ
การจัดการศัตรูพืช 23 22 0 1 96% 0% 4% 12 10 1 52% 43% 4% 19 3 1 83% 13% 4%
ธรณีศาสตร์ 27 22 1 4 81% 4% 15% 12 11 4 44% 41% 15% 21 12 4 78% 7% 15%
พัฒนาการเกษตร 12 12 0 0 100% 0% 0% 12 0 0 100% 0% 0% 12 0 0 100% 0% 0%
พืชศาสตร์ 26 26 0 0 100% 0% 0% 15 11 0 58% 42% 0% 23 3 0 88% 12% 0%
วาริชศาสตร์ 30 26 1 3 87% 3% 10% 24 3 3 80% 10% 10% 27 0 3 90% 0% 10%
สัตวศาสตร์ 18 18 0 0 100% 0% 0% 14 4 0 78% 22% 0% 18 0 0 100% 0% 0%
รวม 136 126 2 8 93% 1% 6% 89 39 8 65% 29% 6% 120 8 8 88% 6% 6%
คะแนนเต็ม 100 คะแนน : คะแนนสอบตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2551
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2551

อบรม สำหรับบุคลากรณะฯ Free
หลักสูตรอบรม ระยะเวลาดำเนินการ (แผน)
วันที่ วัน
หลักสูตร MS PowerPoint 2003
     28 - 29 เม.ย. 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
จ. , อ.
หลักสูตร MS Access 2003
     26 - 28 พ.ค. 2551 เวลา 09.00-12.00 น.
จ. , อ., พ.

เงื่อนไขในการเข้ารับการฝึกอบรม
-  สำหรับบุคลากรคณะฯ
- แจ้งชื่อ/ตำแหน่ง เข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่ 24 เมษายน 2551 ณ สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 2
- ฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 4 ทธ. 159 อาคาร 2 ชั้น 1 เวลา 09.00-12.00 น.
- รับจำนวนจำกัด รับรุ่นละ 20-25 ที่นั่ง

สรุปผลหลังการฝึกอบรม
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรอบรม
เป้าหมาย (คน)
แจ้งลงทะเบียน (คน)
เข้าอบรมจริง (คน)
MS PowerPoint 2003 ( 28-29 เม.ย.51) 20-25 38 34

กลุ่มประเมิน (คน) หลักสูตร MS PowerPoint 2003 ( 28-29 เม.ย.51)
อาจารย์ ข้าราชการ/ลูกจ้าง รวม
1 29 30

สิ่งที่ประเมิน จำนวนที่ตอบ (n) เฉลี่ย* ระดับ
1. เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม
- เนื้อหาที่ท่านเรียนรู้จากการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสม 30 4.20 มาก

- การถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรโดยภาพรวมมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ของท่าน

30 4.10 มาก
- ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของท่าน 30 4.13 มาก
- ท่านพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ 30 4.33 มาก
2. โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่อง LCD Projector / DVD Presentation / Computer) โดยภาพรวม
- ภาพที่ปรากฎคมชัด 30 4.27 มาก
- สีที่ปรากฎมีคุณภาพ 30 4.23 มาก
- ใช้งานง่ายและสะดวก 30 4.23 มาก
- เครื่องมีประสิทธิภาพ 30 4.23 มาก
- อุปกรณ์เหมาะสมกับห้อง 30 4.23 มาก

หลักสูตรอบรม
เป้าหมาย (คน)
แจ้งลงทะเบียน (คน)
เข้าอบรมจริง (คน)
MS Access 2003 ( 26-28 พ.ค.51) 20-25 38 22

กลุ่มประเมิน (คน) หลักสูตร MS Access 2003 ( 26-28 พ.ค.51)
อาจารย์ ข้าราชการ/ลูกจ้าง รวม
0 18 18

สิ่งที่ประเมิน จำนวนที่ตอบ (n) เฉลี่ย* ระดับ
1. เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม
- เนื้อหาที่ท่านเรียนรู้จากการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสม 18 3.94 มาก

- การถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรโดยภาพรวมมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ของท่าน

18 4.06 มาก
- ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของท่าน 18 4.94 มาก
- ท่านพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ 18 4.01 มาก
2. โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่อง LCD Projector / DVD Presentation / Computer) โดยภาพรวม
- ภาพที่ปรากฎคมชัด 18 3.89 มาก
- สีที่ปรากฎมีคุณภาพ 18 4..00 มาก
- ใช้งานง่ายและสะดวก 18 4.11 มาก
- เครื่องมีประสิทธิภาพ 18 4.11 มาก
- อุปกรณ์เหมาะสมกับห้อง 18 4.11 มาก

หมายเหตุ ระดับ มากที่สุด(4.50 - 5.00) มาก(3.51 - 4.50) ปานกลาง(2.51 - 3.50) พอใช้(1.51 - 2.50) ปรับปรุง(1.00 -1.50)


การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2550 - มกราคม 2551

อบรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะฯ และนักศึกษาคณะฯผู้สนใจ Free
หลักสูตรอบรม * ระยะเวลาดำเนินการ (แผน) ระยะเวลาดำเนินการ (ผล)
วันที่ วัน วันที่อบรมจริง
หลักสูตร MS Word 2003
     รุ่นที่ 1/2551   21 - 23 พ.ย. 2550
พ. , พฤ., ศ. -
หลักสูตร MS PowerPoint 2003
     รุ่นที่ 1/2551   12 - 14 ธ.ค. 2550
พ. , พฤ., ศ. 12 - 14 ธ.ค. 2550
หลักสูตร MS Excel 2003
     รุ่นที่ 1/2551   16 - 18 ม.ค. 2550
พ. , พฤ., ศ. -

เงื่อนไขในการเข้ารับการฝึกอบรม

-  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะฯ และนักศึกษาคณะฯผู้สนใจ
- แจ้งลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมเงินมัดจำ 50 บาท ณ สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 2
- คืนเงินมัดจำหลังจากอบรมจนครบทุกหลักสูตรที่มีการแจ้งลงทะเบียนไว้ กรณีที่แจ้งลงชื่อไว้แล้วไม่มาเข้ารับการอบรม จะไม่คืนเงินมัดจำ
- ฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 4 ทธ. 159 อาคาร 2 ชั้น 1 เวลา 17.00-20.00 น.
- รับจำนวนจำกัด รับรุ่นละ 35 คน สำรอง 3 คน


อบรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะฯ Free
หลักสูตรอบรม * ระยะเวลาดำเนินการ (แผน) ระยะเวลาดำเนินการ (ผล)
วันที่ วัน วันที่อบรมจริง
หลักสูตร MS Word 2003
     รุ่นที่ 2/2551   28 - 30 พ.ย. 2550
พ. , พฤ., ศ. 28 - 30 พ.ย. 2550
หลักสูตร MS PowerPoint 2003
     รุ่นที่ 2/2551   19 - 21 ธ.ค. 2550
พ. , พฤ., ศ. 9 - 11 ม.ค. 2551
หลักสูตร MS Excel 2003
     รุ่นที่ 2/2551   23 - 25 ม.ค. 2551
พ. , พฤ., ศ. 23 - 25 ม.ค. 2551


เงื่อนไขในการเข้ารับการฝึกอบรม

- เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เท่านั้น ที่ยังไม่เข้ารับทดสอบวัดผลพื้นฐานคอมพิวเตอร์ หรือยังไม่ผ่าน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
- แจ้งลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมเงินมัดจำ 50 บาท ณ สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 2
- คืนเงินมัดจำหลังจากอบรมจนครบทุกหลักสูตรที่มีการแจ้งลงทะเบียนไว้ กรณีที่แจ้งลงชื่อไว้แล้วไม่มาเข้ารับการอบรม จะไม่คืนเงินมัดจำ
- ฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 4 ทธ. 159 อาคาร 2 ชั้น 1 เวลา 17.00-20.00 น.
- รับจำนวนจำกัด รับรุ่นละ 35 คน สำรอง 3 คน

สรุปผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม Microsoft Office Word 2003 รุ่น 2/2551
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ภาควิชา ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Word (28-30 พ.ย.50) รุ่น 2/2551
แจ้งชื่อ เข้าอบรม เข้าสอบ ผ่าน %ผ่าน
ต่อผู้สอบ
ไม่ผ่าน %ไม่ผ่าน
ต่อผู้สอบ
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต
เกษตรศาสตร์ 2 2 2 2 0 0 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0
การจัดการศัตรูพืช 4 4 4 0 0 1 3 0 100.00 0 0 0 0 0 0
ธรณีศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - -
พัฒนาการเกษตร 2 2 2 0 0 0 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0
พืชศาสตร์ 12 10 10 0 1 4 4 0 90.00 0 0 0 1 0 10.00
วาริชศาสตร์ 12 10 8 0 0 0 8 0 100.00 0 0 0 0 0 0
สัตวศาสตร์ 6 4 3 0 0 3 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0
รวม 38 32 29 2 1 8 17 0 96.55 0 0 0 1 0 3.45
คะแนนเต็ม 100 คะแนน : คะแนนสอบตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน

สรุปผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม Microsoft Office PowerPoint 2003 รุ่น 1/2551
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ภาควิชา ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
PowerPoint (12-14 ธ.ค.50) รุ่น 1/2551
แจ้งชื่อ เข้าอบรม เข้าสอบ ผ่าน %ผ่าน
ต่อผู้สอบ
ไม่ผ่าน %ไม่ผ่าน
ต่อผู้สอบ
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต
เกษตรศาสตร์ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
การจัดการศัตรูพืช 1 1 1 0 0 1 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0
ธรณีศาสตร์ 6 6 6 0 0 0 3 3 - - - - - - -
พัฒนาการเกษตร 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พืชศาสตร์ 4 3 3 0 0 3 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0
วาริชศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - -
สัตวศาสตร์ 4 2 2 0 0 2 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0
รวม 18 12 12 0 0 6 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
คะแนนเต็ม 100 คะแนน : คะแนนสอบตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน

สรุปผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม Microsoft Office PowerPoint 2003 รุ่น 2/2551
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ภาควิชา ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
PowerPoint (9-11 ม.ค.51) รุ่น 2/2551
แจ้งชื่อ เข้าอบรม เข้าสอบ ผ่าน %ผ่าน
ต่อผู้สอบ
ไม่ผ่าน %ไม่ผ่าน
ต่อผู้สอบ
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต
เกษตรศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - -
การจัดการศัตรูพืช 3 2 2 0 0 0 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0
ธรณีศาสตร์ 11 11 11 0 0 0 11 3 100.00 0 0 0 0 0 0
พัฒนาการเกษตร 2 2 2 0 0 0 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0
พืชศาสตร์ 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
วาริชศาสตร์ 10 2 2 0 0 0 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0
สัตวศาสตร์ 4 3 3 0 0 3 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0
รวม 36 20 20 0 0 3 17 0 100.00 0 0 0 0 0 0
คะแนนเต็ม 100 คะแนน : คะแนนสอบตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน

สรุปผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม Microsoft Office Excel 2003 รุ่น 2/2551
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ภาควิชา ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Excel (23-25 ม.ค.51) รุ่น 2/2551
แจ้งชื่อ เข้าอบรม เข้าสอบ ผ่าน %ผ่าน
ต่อผู้สอบ
ไม่ผ่าน %ไม่ผ่าน
ต่อผู้สอบ
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 บัณฑิต
เกษตรศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - -
การจัดการศัตรูพืช 1 1 1 0 0 1 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0
ธรณีศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - -
พัฒนาการเกษตร 2 2 2 0 0 0 2 0 100.00 0 0 0 0 0 0
พืชศาสตร์ 3 3 3 0 0 3 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0
วาริชศาสตร์ 13 13 13 0 0 0 12 1 100.00 0 0 0 0 0 0
สัตวศาสตร์ 7 7 7 0 0 7 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0
รวม 26 26 26 0 0 11 14 1 100.00 0 0 0 0 0 0
คะแนนเต็ม 100 คะแนน : คะแนนสอบตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่านจัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th