หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2550

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2550
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2549 - กุมภาพันธ์ 2550


หลักสูตรอบรม ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ วัน
หลักสูตร MS Word 2003
     รุ่นที่ 1/2550   15-17 พ.ย. 2549
พ. , พฤ., ศ.
หลักสูตร MS Excel 2003
     รุ่นที่ 1/2550   8-10 ม.ค. 2550
จ. , อ., พ.
หลักสูตร MS PowerPoint 2003
     รุ่นที่ 1/2550   27-29 พ.ย. 2549
จ. , อ., พ.
     รุ่นที่ 2/2550   7-9 ก.พ. 2550
พ. , พฤ., ศ.

หมายเหตุ
- รับจำนวนนักศึกษา 35 คน/หลักสูตร
- นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ที่สำนักงาน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้อง ทธ.256 อาคาร 2 ชั้น 2
- มีใบวุฒิบัตรให้ (อบรมครบตามหลักสูตรแต่ละหลักสูตร)
- จัดฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ ทธ. 159 อาคาร 2 ชั้น 1 เวลา 17.00-20.00 น.

สรุปผลการวัดผลจากการฝึกอบรม
หลักสูตร / รุ่น จำนวน นศ.เข้าสอบ
(คน)
จำนวน นศ.สอบผ่าน *
(คน)
คะแนนเฉลี่ย
หลักสูตร MS Word 2003 รุ่นที่ 1/2550 32 32 91.50
หลักสูตร MS PowerPoint 2003 รุ่นที่ 1/2550 32 32 94.84
หลักสูตร MS Excel 2003 รุ่นที่ 1/2550 25 21 65.81
หลักสูตร MS PowerPoint 2003 รุ่นที่ 2/2550 26 26 90.04

* ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 60% ขึ้นไปจัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th