หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2553
สรุปการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2553
หลักสูตร วันที่ เวลา ห้อง สรุป
หลักสูตร “การใช้ Dropdown list เพื่อการปฏิบัติงาน” 30 มีนาคม 2553 09.00-12.00 น. ทธ.159 สรุปผล
หลักสูตร “มารู้จักระบบ Windows 7 และ Office 2007” 26 พฤษภาคม 2553 09.00-12.00 น. ทธ.159 สรุปผล


ปีการศึกษา 2553
สรุปผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม Microsoft Office วิชาสัมมนา ภาคการศึกษา 2/2552
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2553

ภาควิชา จำนวน นศ. ที่
ลงทะเบียน
จำนวน
นศ.
มาสอบ
%เฉลี่ย นศ. สอบผ่าน Word Excel PowerPoint
ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ เปอร์เซ็นต์
ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มาสอบ
การจัดการศัตรูพืช 8 6 71% 5 1 2 63% 13% 25% 6 0 2 75% 0% 25% 6 0 2 75% 0% 25%
ธรณีศาสตร์ 6 6 89% 6 0 0 100% 0% 0% 4 2 0 67% 33% 0% 6 0 0 100% 0% 0%
พัฒนาการเกษตร 15 15 87% 13 2 0 87% 13% 0% 13 2 0 87% 13% 0% 13 2 0 87% 13% 0%
พืชศาสตร์ 41 35 80% 33 1 7 80% 2% 17% 31 3 7 76% 7% 17% 34 1 6 83% 2% 15%
วาริชศาสตร์ 35 35 96% 35 0 0 100% 0% 0% 34 1 0 97% 3% 0% 32 2 1 91% 6% 3%
สัตวศาสตร์ 23 23 97% 23 0 0 100% 0% 0% 21 2 0 91% 9% 0% 23 0 0 100% 0% 0%
รวม 128 120 88% 115 4 9 90% 3% 7% 109 10 9 85% 8% 7% 114 5 9 89% 4% 7%
เกณฑ์การสอบผ่าน หมายถึง ผ่านการทดสอบของศูนย์คอมพิวเตอร์หรือของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2553

จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th