หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
หลักสูตร วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “การใช้ Microsoft Office Excel 2013” 23-24 มิถุนายน 2559 09.00-12.00 น. ทธ.259
หลักสูตร “สร้างเว็บพื้นฐานด้วย Joomla” 12-13 กรกฎาคม 2559 09.00-12.00 น. ทธ.259
รับจำนวนรุ่นละ 35 คน

สรุปภาพรวมจำนวนนักศึกษาวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ที่เข้ารับการฝึกทักษะอบรมคอมพิวเตอร์และเข้ารับการทดสอบ
ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2013” 1 23 มกราคม 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 30 มกราคม 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 13 กุมภาพันธ์ 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 19 มีนาคม 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
5 26 มีนาคม 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2013” 1 23 มกราคม 2559 13.00-16.00 น. ทธ.159
2 30 มกราคม 2559 13.00-16.00 น. ทธ.159
3 13 กุมภาพันธ์ 2559 13.00-16.00 น. ทธ.159
4 19 มีนาคม 2559 13.00-16.00 น. ทธ.159
5 26 มีนาคม 2559 13.00-16.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2013 ” 1 24 มกราคม 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 31 มกราคม 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 14 กุมภาพันธ์ 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 20 มีนาคม 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159
5 27 มีนาคม 2559 09.00-12.00 น. ทธ.159

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครผ่านเว็บไชต์สรุปภาพรวมจำนวนนักศึกษาวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ที่เข้ารับการฝึกทักษะอบรมคอมพิวเตอร์และเข้ารับการทดสอบ
ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2013” 1 17 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 24 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 31 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 7 พฤศจิกายน 2558
21 พฤศจิกายน 2558
09.00-12.00 น. ทธ.159
5 14 พฤศจิกายน 2558
28 พฤศจิกายน 2558
09.00-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2013” 1 17 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น. ทธ.159
2 24 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น. ทธ.159
3 31 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น. ทธ.159
4 7 พฤศจิกายน 2558
21 พฤศจิกายน 2558
13.00-16.00 น. ทธ.159
5 14 พฤศจิกายน 2558
28 พฤศจิกายน 2558
13.00-16.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2013 ” 1 18 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 25 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 1 พฤศจิกายน 2558 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 8 พฤศจิกายน 2558
22 พฤศจิกายน 2558
09.00-12.00 น. ทธ.159
5 15 พฤศจิกายน 2558
29 พฤศจิกายน 2558
09.00-12.00 น. ทธ.159

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครผ่านเว็บไซต์

จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th