หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ 
 ปีงบประมาณ 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552| 2551 | 2550 | 2550 ย้อนหลัง
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2558
สรุปการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558
หลักสูตร วันที่ เวลา ห้อง สรุป
หลักสูตร “มารู้จัก Google Apps for Education (GAFE)” 18-19 พฤษภาคม 2558 09.00-12.00 น. ทธ.259 สรุปผล


ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2013” 1 7 กุมภาพันธ์ 2558 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 14 กุมภาพันธ์ 2558 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 28 กุมภาพันธ์ 2558 09.00-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2013” 1 7 กุมภาพันธ์ 2558 13.00-16.00 น. ทธ.159
2 14 กุมภาพันธ์ 2558 13.00-16.00 น. ทธ.159
3 28 กุมภาพันธ์ 2558 13.00-16.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2013 ” 1 8 กุมภาพันธ์ 2558 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 15 กุมภาพันธ์ 2558 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 1 มีนาคม 2558 09.00-12.00 น. ทธ.159

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครที่ได้งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้อง 256 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
หลักสูตร รุ่น วันที่ เวลา ห้อง
หลักสูตร “Microsoft Office PowerPoint 2013” 1 25 ตุลาคม 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 1 พฤศจิกายน 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 15 พฤศจิกายน 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 22 พฤศจิกายน 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
5 29 พฤศจิกายน 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Word 2013” 1 25 ตุลาคม 2557 13.00-16.00 น. ทธ.159
2 1 พฤศจิกายน 2557 13.00-16.00 น. ทธ.159
3 15 พฤศจิกายน 2557 13.00-16.00 น. ทธ.159
4 22 พฤศจิกายน 2557 13.00-16.00 น. ทธ.159
5 29 พฤศจิกายน 2557 13.00-16.00 น. ทธ.159
หลักสูตร “Microsoft Office Excel 2013 ” 1 26 ตุลาคม 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
2 2 พฤศจิกายน 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
3 16 พฤศจิกายน 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
4 23 พฤศจิกายน 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159
5 30 พฤศจิกายน 2557 09.00-12.00 น. ทธ.159

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด สมัครที่ได้งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้อง 256 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th