หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้าง

point   แผนดำเนินการก่อสร้างงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2556 - 2557  click

point   รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2556 - 2557 

point   รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างนอกแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2556 - 2557 

point   ขั้นตอนการดำเนินการ

[1] สำรวจหาข้อมูลและประสานงานภาควิชา/หน่วยงาน
[2] ออกแบบและประมาณราคากลาง
[3]
จัดส่งหน่วยพัสดุเพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป หรือ จัดส่งคืนภาควิชา/หน่วยงาน
[4] ควบคุมงาน/สรุปรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง


รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2556 -2557
ที่ รายการ วงเงิน ขั้นตอนการดำเนินการ รายงาน
ความก้าวหน้า
การก่อสร้าง
1.

  ปรับปรุงระบบประปา และระบบท่อน้ำทิ้งภายในอาคาร 1

900,000.- บาท ชลอไปก่อน
2.   ปรับปรุงห้องประชุม 120 อาคาร 1 100,000.- บาท ชลอไปก่อน
3.   ปรับปรุงห้องสำนักงานหน่วยอาคารสถานที่ฯ 400,000.- บาท ชลอไปก่อน
4.   ปรับปรุงห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ (ห้อง 129/1)
  และห้องสำนักงานผู้เกษีณอายุราชการ
400,000.- บาท

ชลอไปก่อน 

5.

  ป้ายคณะฯ พร้อมจัดสวน

700,000.- บาท ชลอไปก่อน
6.   ปรับปรุงทางออกห้องบรรยาย 3305 อาคาร 3

200,000.- บาท ชลอไปก่อน
7.

  ขัดล้างผังอาคาร 1-2 และทาสีอาคาร 3

500,000.- บาท  
8.

  ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุม พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ อาคาร 1

200,000.- บาท  
8.1

  โครงเหล็กหลังคาคลุมพื้นที่ จอดรถจักรยานยนต์ อาคาร 1

349,000.- บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
8.2

  โครงเหล็กหลังคาคลุมพื้นที่ จอดรถหน้า อาคาร 2

173,000.- บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
8.3

  โครงเหล็กหลังคาคลุมพื้นที่ ข้างห้องเรียน 164, 165
  อาคาร 2

112,000.- บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
9.

  ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณโรงเรือนกระจก
  ภาคพืชศาสตร์

450,000.- บาท
10.

  ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช

800,000.- บาท
11.

  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวโมเลกุล

300,000.- บาท point ควบคุมงาน/สรุปรายงานผล
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

click

12.   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น 4
  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก)
150,000.- บาท    
13.

  โรงเรือนแพะ 1 หลัง (กลุ่มงานสถานีวิจัย)

430,000.- บาท point จ้างภายนอก

14.

  โรงผลิตยางแผ่นดิบ (ภาควิชาสัตวศาสตร์)

 2,000,000.-บาท point จ้างภายนอก
 
15.

  ก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ฟาร์ม

  4,775,000.- บาท point ควบคุมงาน/สรุปรายงานผล
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

click

  ปี 55      
16.   ปรับปรุงอาคารโครงการพระราชดำริและก่อสร้าง
  ห้องน้ำ-ห้องส้วม
950,000.- บาท ยกเลิกการปรับปรุง  
17.   ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบัสคณะ 250,000.- บาท    
18.   ปรับปรุงหอส่งน้ำสถานีวิจัยท่าเชียด 250,000.- บาท    
19.   ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2 627,000.- บาท    
  งานควบคุมงานปี 55 - 56      
20.   อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ เฟส 2 2,495,836.- บาท   point ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

click

21.   ปรับปรุงหอพักนักศึกษา สถานีวิจัยท่าชียด 472,275.- บาท point ควบคุมงาน/สรุปรายงานผล
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

click

22.   ปรับปรุงโรงอาหาร สถานีวิจัยเทพา 376,511.- บาท point ควบคุมงาน/สรุปรายงานผล
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

click

23.

  ปรับปรุงผิวพื้นอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์

1,112,840.- บาท point อยู่ระหว่างการจัดจ้าง
 
 
รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างนอกแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2556 - 2557
ที่ รายการ วงเงิน ขั้นตอนการ
ดำเนินการ
รายงาน
ความก้าวหน้า
การก่อสร้าง
24.

  ก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการโค
 

450,000.- บาท point ควบคุมงาน/สรุปรายงานผล
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

click

25   ปรับปรุงสายล่อฟ้า 260,000.- บาท    
26  ปรับปรุงโรงเรือนพลาสติกและทำที่เก็บของแปลงฝึกงาน  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 250,000.- บาท    
27   ปรับปรุงอาคารโรงดินเป็นห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ      
28   ปรับปรุงท่อเมนประปาอาคาร 3 250,000.- บาท    
29   ปรับปรุงห้อง 134 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 45,000.- บาท    
30  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ภ.พืชศาสตร์
 
1,200,000.- บาท point ควบคุมงาน/สรุปรายงานผล
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

click

Update ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

<< กลับขึ้นด้านบน >>

gohome