หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
head_arch
emptyempty

admincarfix
guardarch

Main Menu
นโยบาย

structure_button
บุคลากร
plan
แผนผังคณะ

download_form
rules
bdreport

group
admin
car
repair
guard
build
arch_plan
arch_report

รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555

  point  รายการที่ 16 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
ขั้นตอนที่ การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
1

 สำรวจหาข้อมูลและประสานงานภาควิชาฯ

ปีงบประมาณ 2554

2

 ออกแบบและประมาณราคากลาง

ปีงบประมาณ 2554
3

 จัดส่งกลุ่มงานสถานีวิจัย และบริการกลาง

ปีงบประมาณ 2554
4

 ควบคุมงาน/สรุปรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง

20 ม.ค. 55
 

  
  point  ข้อมูลการจัดจ้าง

  • สัญญาจ้างเลขที่ 7/2554 ลงวันที่ 30 ก.ย. 54
  • ในวงเงิน 9,347,000.- บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน
  • ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง
  • เข้าทำการปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 54
  • กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 ก.ค. 55


  point  รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้าง

   

Update ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2558

back